Vyberte stránku

Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

__________________________________________________________________________________

Tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje klientů, kteří jsou fyzickými osobami, popř. i ostatních klientů ve vztahu k fyzickým osobám, jež za ně jednají (dále jen „Subjekt údajů“), jsou zpracovávány při činnosti paní Mgr. Zuzany Zlámalové, IČ: 74616579, se sídlem

Havlíčkova 630, 763 02 Zlín (dále jen „Správce“).

Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďuji a zpracovávám, když využíváte mých služeb,
a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.  Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak mě můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informuji o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „
GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů
a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím subjektům, popř. kategoriím subjektů:

 • finanční instituce a pojišťovny,

 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

 

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

 • popisné údaje (např. bankovní spojení, platební informace či informace o kreditní kartě),

 • osobnostní dotazník

 • dotazník volby povolání

 • informace obsažené v textu studijních předpokladů

 • záznamové archy

 • závěrečná písemná zpráva

 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně),

 • osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu

 • analytické informace obsažené v cookies na webové stránce psykreativne.cz,

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

 • další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.

 

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

 1. plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 2. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),

 3. určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 4. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu,

 5. analýza návštěvnosti webových stránek psykreativne.cz, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.
S ohledem na výše uvedené:

 • k účelu podle bodu 1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat – v nezbytném rozsahu k účelu dle bodu 2,3,4 výše,

 • k účelu podle bodu 2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,

 • k účelu podle bodu 3 výše budou osobní údaje zpracovávány nejméně do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,

 • v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle bodu 3 výše před skončením takového řízení,

 • k účelu zasílání obchodních sdělení podle bodu 4 výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

 • k účelu analýzy návštěvnosti webových stránek psykreativne.cz po dobu nastavenou v jednotlivých cookies (viz kapitola Cookies).

 Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Správce může osobní údaje shromažďovat nebo získávat prostřednictvím jeho internetových stránek na adrese psykreativne.cz, formulářů, elektronického či telefonního kontaktu, osobního setkání či jinak. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř.
i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož
i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí.

 

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ DLE GDPR

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:

 • přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),

 • opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),

 • omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),

 • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v těchto Pravidlech.

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či
e-mailu na kontaktní údaje Správce: Mgr. Zuzana Zlámalová, se sídlem Havlíčkova 630, 763 02 Zlín, e-mail: info@psykreativne.cz.

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

 

COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, který můžete vyjádřit kliknutím na cookies lištu.

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (analytické)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam všech cookies

Na našem webu využíváme pouze ověřené analytické cookies společnosti Google. V následující tabulce je uveden přehled všech cookies včetně jejich popisu a doby zpracování.

Název

Použití

Doba zpracování

_ga

Unikátní identifikace návštěvníka.

2 roky

_gid

Uložení počtu návštěv stránky.

24 hodin

_gat_gtag_UA_167874847_1

Omezuje shromažďování dat na webech s vysokou návštěvností.

po dobu relace

 ZÁVĚR

Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách psykreativne.cz.